Kjøpsbetingelser

 1. Generelt

Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp gjennom luktspesialisten.no som er eid av Friske Rom AS. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

 1. Parter

Selger er: Friske Rom AS og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 1. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling.

Dersom en bestilt vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder Friske Rom AS seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil Friske Rom AS ta kontakt med deg og anbefale alternative produkter.

 1. Pris og fraktgebyr

Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg. Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan Friske Rom AS slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse.

De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager.

 1. Betaling

Friske Rom AS bruker Klarna for betaling og støtter faktura, Visa eller Mastercard. Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med Friske Rom AS på post@friskerom.no.

 1. Salgspant

Friske Rom AS har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.

 1. Frakt og levering

Friske Rom AS sender varer til adresser i hele Norge.

Estimert leveringstid er 1-7 arbeidsdager avhengig av valgt fraktalternativ og avstand mellom vårt lager til bestemmelsesstedet. Levering av varer skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. Friske Rom AS har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.

 1. Angrerettloven

Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten bes du benytte det angrerettskjemaet du får tilsendt på e-post/vedlagt forsendelsen i forbindelse med utsendelse av din ordre eller kontakte post@friskerom.no.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Friske Rom AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Friske Rom AS har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

Vi gjør oppmerksom på at du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

Angreretten gjelder ikke:

 1. Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
 2. Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
 3. Varer som raskt forringes fysisk
 4. Legemidler og medisinsk utstyr
 5. Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt

9. Sikker netthandel

Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider tett med Klarna. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler.

Rett verneting er Drammen tingrett. Friske Rom AS vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

12. Innhold på nettsiden

Friske Rom AS gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert.

Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.

Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at Friske Rom AS angis som kilde.